Start Kontakt Länkar Principer Om
Kontakt Länkar Principer Om

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Senast uppdaterat: 2021-09-09

Personuppgiftsansvarig

Construo AB
Lingonstigen 3, 571 37 Nässjö
info@construo.se
Företrädare: Bo Ahlqvist

Ändamål

  1. Hantera e-post.
  2. Uppfylla skyldigheter enligt avtal med kunder.

Rättslig grund

Vad gäller punkt 1 under ändamål ovan är den rättsliga grunden: Ändamål med berättigat intresse, ett intresse som väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.
Vad gäller punkt 2 under ändamål ovan är den rättsliga grunden: Fullgörande av avtal eller vidtagande av åtgärder innan avtal ingås.

Intresse vid intresseavvägning

Hantering av e-post

Mottagare av uppgifter

I de fall vi behöver överföra personuppgifter för behandling hos annat företag, har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med hostingföretaget Inleed (Yelles AB).

Överföring av uppgifter till tredje land

Personuppgifter kan i vissa fall av vårt personuppgiftsbiträde komma att överföras till land utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträdet kommer att vidtaga alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/ESS.

Lagringstid

De registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt

Registrerads skyldighet att tillhandahålla personuppgifter

Ingen skyldighet föreligger.

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande förekommer ej.

Behandling för annat ändamål

Behandling för annat ändamål är inte aktuellt.